"Pastroma Nezhnaya", highest grade

Transportation box capacity: 5 kg

Fresh:

Package: Vacuum
Shelf life: 20 days
Storage conditions: +5°C to +8°

"Pastroma Nezhnaya", highest grade